Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2008

Επενδύοντας στις σχέσεις εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία


Επένδυση στη διαμόρφωση και καθιέρωση θεμελιωδών αρχών & πιστεύω που θα εμπνέουν και θα υποκινούν την τοπική κοινωνία :
Αφετηρία για την έναρξη των προσπαθειών κάθε Δημοτικής Αρχής -που έχει σαφές όραμα και θέσεις για τη τοπική κοινωνία - για την ενίσχυση των σχέσεων εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία και τα μέλη της, είναι η διαμόρφωση και προαγωγή ενός συνόλου θεμελιωδών αρχών & πιστεύω, τα οποία:
(α) Θα εμπνέονται από την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής,
(β) Θα διέπουν τις πολιτικές και φιλοσοφία διοίκησης της Δημοτικής Αρχής, όπως επίσης τη στάση και συμπεριφορά του συνόλου των αιρετών εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας,
(γ) Θα δεσμεύουν τις Δημοτικές Αρχές & τους αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και θα αποκρούουν κάθε προσπάθεια μονομερούς ανατροπής τους προς όφελος μικροκομματικών συμφερόντων – συντεχνιών – προσωπικών διεκδικήσεων,
(δ) Θα τυγχάνουν της αποδοχής της πλειοψηφίας της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών της,
(ε) Θα εμπνέουν τη στάση και συμπεριφορά των μελών της τοπικής κοινωνίας για την επίτευξη κοινά αποδεκτών στόχων προς όφελός της συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την ανάπτυξη του Δήμου.
Η ανωτέρω προσπάθεια, αποτελεί έργο μακράς πνοής και απαιτεί περαιτέρω ενέργειες για την εδραίωσή της. Ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την εδραίωση νέων σχέσεων εμπιστοσύνης της Δημοτικής Αρχής με την τοπική κοινωνία και τους πολίτες της.

Ελεύθερη έκφραση & Διάλογος :
Νέα προσέγγιση: Σε ένα δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση και την ελεύθερη έκφραση για τοπικά και ευρύτερα κοινωνικά θέματα, δεν μπορεί παρά να αποτελούν δύο από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους που συμβάλλουν στη διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των Πολιτών – Πολιτείας / Τοπικών Αρχών.

Στις ημέρες μας, αυτού του είδους η αμφίδρομη σχέση, θα πρέπει να υπερβεί τα όρια των «θεσμοκεντρικών μορφών επικοινωνίας & διαλόγου» που ισχύουν σε κάθε δημοκρατική κοινωνία. Θα πρέπει να υπάρξει μια νέα προσέγγιση, όπου η ανάδειξη και καθιέρωση νέων διαύλων επικοινωνίας και διαλόγου με την τοπική κοινωνία (Χρήση της τεχνολογίας – Δημοψηφίσματα – Διαβουλεύσεις κλπ), θα διευκολύνει ακόμα περισσότερο την επικοινωνία Πολιτών – Κέντρων λήψης αποφάσεων.

Οι Δημοτικές Αρχές θα πρέπει να τολμήσουν και να επενδύσουν προς αυτή τη κατεύθυνση με στόχο :

(α) Την έμπρακτη ενίσχυση πρωτοβουλιών – πέραν των θεσμοθετημένων διαδικασιών - για την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και ιδεών, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν / επιλυθούν προβλήματα που είτε δυσχεραίνουν τη καθημερινή ζωή των πολιτών ή περιορίζουν την αξιοποίηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της πόλης,
(β) Τη σταδιακή μετάβαση από την «εποχή της διαχείρισης χρονιζόντων προβλημάτων» (βλ. διαχείριση απορριμμάτων - χώροι στάθμευσης κλπ) , στην «εποχή της οριστικής διευθέτησής τους», μετά από σύνθεση απόψεων και ευρεία αποδοχή και συναίνεση των επιλεγέντων λύσεων,
(γ) Τη διαμόρφωση κατάλληλου «Δημοτικού κλίματος» που θα προάγει το διάλογο, εξασφαλίζοντας έτσι ουσιαστική συζήτηση και ωρίμανση σχετικών προτάσεων που απαιτούν ευρύτερης κοινωνικής συναίνεσης και αποδοχής (μακροπρόθεσμοι στόχοι, διαρθρωτικές αλλαγές κλπ).

Με τη καθιέρωση εναλλακτικών μορφών ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για τα τοπικά δρώμενα και εξελίξεις, όπως επίσης με τη σταθερή διευκόλυνση αυθεντικών μορφών διαλόγου Δημοτικής Αρχής & Τοπικής Κοινωνίας :
(α) Ο Δημότης δεν θα είναι παθητικός δέκτης των αποφάσεων της Δημοτικής Αρχής και των εκπροσώπων του, αλλά Ενεργός Δημότης που θα συμμετάσχει ουσιαστικά στη διαμόρφωση, υλοποίηση και έλεγχο πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής και δη για θέματα που αφορούν την ίδια του την πόλη,
(β) Θα απελευθερωθούν – σταδιακά - οι ατομικές δυνάμεις των πολιτών και να ενισχυθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα συλλογικών δράσεων και δη για την επίτευξη κοινά αποδεκτών στόχων που υπερέχουν των προσωπικών στόχων και επιδιώξεων των συμμετεχόντων.

Κατά συνέπεια, υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί να ξεκινήσει η οικοδόμηση νέων σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ Δημοτικής Αρχής-Τοπικής Κοινωνίας όπως επίσης να περιοριστεί η ανεγνωρισμένη αποξένωση των Πολιτών από την Πολιτική & τους πολιτικούς εκπροσώπους του.

e-Περιηγητής [ΔΧΜ], Ιαν.2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: